• Home
  • Monthly update on the legal regime | Azerbaijan |

Monthly update on the legal regime | Azerbaijan |

22.07.2022

AZ Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müşayiətsiz gələn və ya gəldikdən sonra müşayiətsiz qalan 18 yaşına çatmamış əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vahid məlumat bazasının yaradılması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 4 iyun tarixli 276 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

RU Указ Президента Азербайджанской Республики о создании единой базы данных иностранцев в возрасте до 18 лет и лиц без гражданства, прибывших без сопровождения или оставшихся без сопровождения после прибытия на территорию Азербайджанской Республики и о внесении изменений в «Положение о единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики», утвержденное Указом Президента Азербайджанской Республики № 276 от 4 июня 2010 года.

EN Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on the creation of a single database of foreigners under the age of 18 and stateless persons who arrived unaccompanied or remained unaccompanied after arrival in the territory of the Republic of Azerbaijan and on amendments to the “Regulations on the unified migration information system of the State Migration Service of the Republic of Azerbaijan ”, approved by Decree of the President of the Republic of Azerbaijan No. 276 dated June 4, 2010.

 

25.07.2022

AZ Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən şəxslərin bu fəaliyyətlərilə bağlı sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququ olmadığından, hüquqi şəxslər tərəfindən əmlakın icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlər mənfəət vergisinə cəlb edilir.

RU Государственная налоговая служба сообщила, что, поскольку лица, получающие доход от сдачи имущества в аренду, не имеют права применять упрощенный налог, связанный с их деятельностью, доход, полученный от сдачи имущества в аренду юридическими лицами, облагается налогом на прибыль.

EN The State Tax Service reported that since persons who receive income from the rental of property are not eligible to apply a simplified tax related to their activities, income received from the rental of property by legal entities is subject to income tax.

 

27.07.2022

AZ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 mart 2022-ci il tarixli Fərmanı ilə 4 mart Moskva şəhərində və 16 mart 2022-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında malların mənşəyinin sertifikatlaşdırılmasının elektron sisteminin qarşılıqlı tətbiqi haqqında Protokol” təstiq olunub.

RU Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2022-го года утвержден «Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров», подписанный 4 марта 2022 года в г. Москве и 16 марта в г. Баку.

EN By the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated July 26, 2022, the “Protocol between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Russian Federation on the mutual application of the electronic system for certification of the origin of goods” signed on March 4, 2022 in Moscow and on March 16 in Baku, has been approved.

 

29.08.2022

AZ Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 7,75 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib.

Faiz dəhlizinin aşağı həddi 6,25 %, yuxarı həddi isə 9,25 % səviyyəsində saxlanılıb.

 

RU Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,75%.

Нижняя граница процентного коридора сохранена на уровне 6,25%, а верхняя – на уровне 9,25%.

 

EN The Board of the Central Bank of Azerbaijan (CBA) has decided to keep the discount rate at the level of 7.75%.

The lower limit of the interest corridor was kept at the level of 6.25%, and the upper one – at the level of 9.25%.

 

 

Contact us

Zaur Akhmedzade

Head of Legal Department.

zakhmedzade@f-chain.com

+994 125052330

Nargiz Mammadova

Public Relations Manager

n.mammadova@f-chain.com

+994 125052330

  • Author: Nargiz Mammadova

Public Relations Manager

02.08.2022
Back

Consultation

Contact us or find nearest office